Anglický jazyk

Základný kurz

Naučí Vás používať základnú gramatiku – ako sú základné slovesné časy, frázové slovené časy a frázové slovesá,modálne slovesá, osobné a privlastňovacie zámená, príslovky a ich stupňované tvary, podstatné mená a tvorbu množného čísla, číslovky. Naučíte sa správny slovosled v jednoduchej vete, otázke, či tvoriť rozkazovací spôsob.

V tomto kurze budete konverzovať o najzákladnejších a najviac prakticky používaných témach ako sú – forma predstavenia a zoznámenia sa, bývanie, naučíte sa frázy potrebné pre orientáciu v neznámom meste pozvete a necháte sa pozvať na večeru, či do kina, vyberiete sa na nákupy a niečo sa poviete o typických sviatkoch a tradíciách v anglicly hovoriacich krajinách. Po prvýkrát si dokonca prečítate úryvky z diela Charlesa Dickensa v angličtine.

You´re welcome !

Stredný kurz

Vám rozšíri už nadobudnuté gramatické vedomosti a zručnosti o zložené súvetia, tvorbu trpného rodu, naučí Vás správne používať zložitú spleť anglických časov, stupňovať prídavní mená, tvoriť nepriame otázky, účeloví vety a podmieňovacie súvetia, správne vyjadriťmožnosť, istotu a pravdepodobnosť. Venovať sa budete problímom s jednotným a mnozným číslom, mieram a váham. Rozšírite a upevníte si zručnosť používať trpný rod, či písať veľké písmená na začiatku slova. V oblasti konverzácie si rozšírite slovnú zásobu u okruhov zdravie, a životný štýl, voľný čas a záľiby, cestovanie a dovolenka, škola a výber povolania. Naučíme Vás slovnú zásobu potrebnú pri komunikácii na pošte, v banke, ale aj pri písaní životopisu, ši reklamácie. Pomocou mnohých materiálov si priblížime pamätihodnosti Veľkej Británie, USA, Austrálie a Kanady, ale pozrieme sa aj na Slovensko. Veríme, že Vás zaujmú aj ukážky z diel Oscara Wildea, F. Scotta Fitzgeralda, či Williama Shakespeara.

Well done ! See you in the next level !

Vyšší kurz

Vyšší kurz predpokladá, že základnú gramatiku máte zvládnutú a preto sa môžeme venovať jej náročnejším oblastiam ako sú časové a podmienkoví vety s odkazom na budúcnosť, gerundium a jeho tvary, prechodníkom a ďalším frázovým slovesám a porovnaniam, prípadne rozdielom medzi anglickou a americkou angličtinou. Popri tom si zopakujete, rozšírite a utvrdíte všetky oblasti anglickej gramatiky. Konverzačne sa budete venovať témam ako sú tradície, počasie a prírodné úkazy, porozprávate sa o právach ľudí a masmédiách, o medziľudských vzťahoch a mnohých ďalších oblastiach ľudskího bytia. Aj v oblasti reálií si výraznou mierou rozšírite svoje vedomosti – okrem histórie a geografie anglicky hovoriacich krajín sa dozviete veľa aj o fungovaní politického a sociálneho systému, porozprávate sa o životnom prostredí a v neposlednom rade o nutnosti učiť sa cudzie jazyky. Vyšší kurz Vás zároveň prevedie kompletným svetom anglickej literatúry.

Congratulations!