Kurzy pre deti

Detská jazyková škola je neoddeliteľnou súčasťou SJŠ Mobile College. Deťom a ich rodičom ponúka ucelené jazykové vzdelávanie v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom.

Do kurzov sú prijímané deti od 7 rokov – t. j. deti, ktoré už vedia čítať a písať. Prvý rok absolvujú prípravný ročník, počas ktorého si osvoja základnú slovnú zásobu, primeranú komunikácii ich veku. V ďalších ročníkoch nadobudnuté vedomosti rozširujú o gramatické, lexikálne a komunikačné zručnosti. Pozornosť venujeme aj projektovej forme vyučovania, ktorá vytvára priestor na samostatné vyjadrovanie sa a sebarealizáciu dieťaťa.

Práca detí je hodnotená najmä ústnou formou, čo chráni dieťa pred stresom a pocitom zlyhania. Od štvrtého ročníka absolvujú deti v priebehu školského niekoľko testov, ktoré sú vyhodnotené v percentách. Prezentácia projektov je vyhodnocovaná spoločne celou skupinou.

Deti navštevujú jazykovú školu vo forme 2 x 1 vyučovacia hodina/ týždeň, čo znamená 36 vyučovacích hodín za semester.