Štátne jazykové skúšky

Vyberte si jazyk:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

Informácie k štátnym jazykovým skúškam:

Štúdium na škole môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou základnou alebo všeobecnou. Iné typy štátnych skúšok škola nerobí.

Uchádzačom môže byť poslucháč jazykovej školy, ako aj ten, kto na škole neštudoval.

Stupeň náročnosti a osvojenia si cudzieho jazyka, ktorý sa overuje štátnou jazykovou skúškou je určený v Skúšobnom poriadku pre štátne jazykové skúšky, platným od roku 2008 zákonom 321/2008 Z.z.

Základnú skúšku možno vykonať po dovŕšení 17 roku veku, všeobecnú po dovŕšení 18 roku veku. Po preukázaní požadovaných vedomostí môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch na žiadosť uchádzača povoliť výnimku.

Štátne jazykové skúšky sa spravidla konajú 2x do roka – jarný a jesenný termín. Termín konania a podmienky účasti na skúške stanovuje riaditeľ školy. S podaním prihlášky zaplatí kandidát úhradu. Úhrada sa nevráti, ak kandidát nepríde včas na skúšku bez ospravedlnenia. Neúčasť na skúške musí kandidát doložiť vierohodným potvrdením o tom, prečo sa nemohol skúšky zúčastniť. V odôvodnených prípadoch môže kandidát požiadať o odklad termínu skúšky, ktorú musí doručiť na riaditeľstvo školy najneskôr 3 dni pred termínom skúšky.  Náhradný termín skúšok sa stanovuje vždy v ďalšom skúšobnom termíne. Za opakovanie ústnej časti skúšky sa platí polovica celkovej úhrady.

Poplatok za základnú štátnu jazykovú skúšku je 100 € 

Poplatok za všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 100 €

Opakovanie ústnej skúšky základnej 50 € 

Opakovanie ústnej všeobecnej skúšky 50 €

Úhrada za skúšku je platná 1 rok. Ďalšie podrobnosti o ŠJS upravuje vnútorná smernica školy.