Špecializované kurzy

Kurz nemeckého jazyka pre zdravotníkov

Od školského roka 2008/2009 prichádza SJŠ Mobile College s ponukou nového programu, ktorý, veríme, osloví najmä absolventov stredného a nadstavbového zdravotníckeho štúdia, zdravotné sestry, ale aj lekárov, ktorí majú záujem pracovať v nemecky hovoriacich krajinách. Absolvovanie kurzu je vhodné aj pre opatrovateľov a dievčatá, ktoré chcú v týchto krajinách pracovať ako opatrovateľky detí, pre fyzioterapeutov, masérov a rehabilitačných pracovníkov. Od záujemcov o tento kurz požadujeme znalosti nemeckého jazyka na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Obsahovo je výuka v tomto kurze popri všeobecnej nemčine na úrovni B1 – B2, zameraná aj na odbornú stránku jazyka. Po jeho absolvovaní bude poslucháč schopný bez problémov komunikovať v praxi. Štúdium je ukončené medzinárodne platným certifikátom LCCI London alebo základnou štátnou jazykovou skúškou.

Kurz anglického / nemeckého jazyka pre maturantov

Kurz v celkovom rozsahu 80 vyučovacích hodín je určený maturantom, ktorí sa chcú na skúšku dospelosti skutočne dobre pripraviť. Celková príprava je koncipovaná tak, že ak aj študent príde s nedostatkami v tej, ktorej oblasti cudzieho jazyka, po absolvovaní kurzu je schopný bez problémov úspešne zvládnuť maturitnú skúšku. Príprava priebežne rozvíja a upevňuje jeho slovnú zásobu a tým aj komunikačné schopnosti, poskytne študentovi kompletne spracované maturitné témy, zopakuje gramatiku a naučí ho bez stresu úspešne zvládnuť čítaciu a posluchovú časť externej maturity.

Diagnostický test

Mnohé pracoviská v súčasnej dobe požadujú od svojich zamestnancov / trvalých alebo novo nastupujúcich / doklad o úrovni jazykového vzdelania. Zamestnanec na určitom pracovnom poste, najmä v štátnej sfére, má priamo v popise pracovnej činnosti požiadavku ovládať cudzí jazyk na príslušnej úrovni. Práve pre nich je určená naša ponuka diagnostických testov. Na základe výsledku im skúsený tím poradí, ktorá forma skúšky – medzinárodný certifikát, štátna jazyková skúška sú pre nich najvhodnejšie.